Nyheder

10/03-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 6. marts 2013. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen er i gang med at forberede generalforsamlingen d. 17. april. Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne (sidste frist var 15. feb.)
 • Første udkast til årsrapport blev gennemgået. Resultatet er tilfredsstillende, idet det skal bemærkes, at udgifterne til den generalforsamlingsbestemte etablering af det nye gæsteværelse ikke var med i budgettet for 2012.
 • Bestyrelsen er blevet enig med bestyrelserne i Vestervang 1 - 10 og Bygningsinspektoratet vedr. regler for facadeændringer. Resultatet vilblive fremlagt i beretning til generalforsamlingen.
 • Der arbejdes med at erstatte brøndringene med fyrretræer i gården medet nyt koncept. Det nye koncept vil blive præsenteret på generalforsamlingen.
 • NRGI har fundet en løsning vedr. montering af nye elmålere i målerskabene. Udskiftning af målere er afsluttet.
 • Der forventes ingen større renoveringsarbejder i 2013. Altangangshusets sydfacade forventes renoveret i 2014.
03/02-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 10. januar 2013. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • En beboer, der har villet deponere en nøgle hos Falck, er fejlagtigt blevetafvist. Bestyrelsen har fået bekræftet, at nøgledeponering er en del afforeningens abonnement.
 • Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra TT-Netværk vedr. ønske om reduktion af leje for mobilantenneposition på taget. Bestyrelsen fastholder krav om fortsat at få den nuværende leje.
 • Bestyrelsen er blevet enig med bestyrelserne i Vestervang 1 - 10 om en henvendelse til Bygningsinspektoratet vedr. facadeændringer. Der er d.d. holdt møde med Bygningsinspektoratet. Resultatet vil blive fremlagt i beretning til generalforsamlingen.
 • Konkrete støjende vedligeholdelsesarbejder gennemført uden for de fastlagte tidsrum er blevet påtalt gennem opslag i opgangene.
 • En forespørgsel om radiatorventiler er blevet besvaret. Udskiftning er en sag for den enkelte ejer. Der henvises til notat på hjemmesiden under Information -> Orienteringer
 • NRGI har fundet en løsning vedr. montering af nye elmålere i målerskabene. Udskiftning af målere er igang.
 • Der forventes ingen større renoveringsarbejder i 2013. Altangangshusets sydfacade forventes renoveret i 2014.

Derudover er der kommet et referatet af mødet med bestyrelsen 23. januar 2013.

19/11-2012

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt heldagesmøde d. 27. oktober 2012. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Policen for Ejerforeningens bygningsforsikring er blevet opdateret. Den nye police findes på hjemmesiden under officielle dokumenter.
 • Der er udarbejdet en "Startpakke" med dokumenter, der er relevante fornye ejere/beboere. Adgang til pakken fås fra hjemmesidens startside.
 • Regler for navneskilte er blevet præciseret. Reglerne kan findes i "Startpakken"
 • Vedtægter og husorden er blevet overført til et mere nutidigt typografiskformat på hjemmesiden. Det skal understreges, at indholdet er uændret.
 • Ejerforeningen har indgået en ny kontrakt med foreningens administrator, advokat Bodil Bach.
 • Bestyrelsen har drøftet bygningsvedligeholdelsesarbejder 2013-20. Næste store projekt bliver renovering af altangangshusets sydfacade, dernu planlægges til at ske i 2014.
 • Drøftelser omkring regler for facadeændringer med ejerforeningerne i Vestervang 1 - 10 og med Bygningsinspektoratet fortsætter. Bestyrelsen forventer, at drøftelserne kan afsluttes inden næste års generalforsamling. Resultatet vil så blive præsenteret på generalforsamlingen.
 • Næste års generalforsamling er fastlagt til d. 17. april 2013 kl. 18:00 i Kemisk Kantine på Aarhus Universitet.
14/10-2012

Der blev afholdt et møde med bestyrelsen 3/10-2012, referatet er nu tilgængeligt.

Der er også blevet tilføjet to gamle referater af beboermøder (3/2-2010 og 30/11-2011), som manglede.

24/09-2012

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 29. august 2012. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • Nyindretningen af det tidligere saunalokale til gæsteværelse er gennemført, der har været afholdt åbent hus, og gæsteværelset er taget i brug. Reservation af gæsteværelset sker hos viceværten.
 • Vedrørende varmeregnskab for 2011-12 henvises der til administrators skrivelse dateret 14. september 2012. Skrivelsen er udsendt til alle ejere, og eventuelle spørgsmål hertil bedes rettet til administrator.
 • Næste års generalforsamling er fastlagt til d. 17. april 2013.

Derudover er det blevet lavet en række ændringer på hjemmesiden

24/06-2012

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 20. juni 2012. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • Tilbud fra KMBygge A/S vedr. omdannelse af det tidligere saunalokale tilgæsteværelse er accepteret. Arbejdet vil blive gennemført i løbet af denæste par måneder.
 • Ejerforeningen har foretaget en fotografisk registrering af karakteristiskefacadeelementer. Samarbejdet med naboejerforeningerne om regler forfacadeændringer fortsættes med fællesmøde i august og derefter mødemed bygningsinspektoratet.
 • Et notat om fortolkning af afstemningsregler er udarbejdet og vil blivelagt på hjemmesiden ved siden af vedtægterne
 • Et notat med anbefalinger vedr. ejeres egen udskiftning af radiatorventilervil blive lagt på hjemmesiden.
 • Bestyrelsen har drøftet en revision af aftalen med administrator. Dettearbejde vil fortsætte efter sommerferien.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!
31/05-2012

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 23. maj 2012. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. Jens-Erik Lolcker formand, Torben Børsen er næstformand og kasserer. Søren Huuse er bygnings- og viceværtansvarlig. Niels Damgaard er sekretær og webmaster. Hans Andersen har ansvaret for de grønne arealer m.m. Se kontaktoplysninger på www.vestervang1.dk
 • Larm i forbindelse med istandsættelsesarbejder skal varsles ved opslag i opgangen. Husordenens regler skal overholdes.
 • Der indhentes tilbud på omdannelse af det tidligere saunalokale til gæsteværelse jfr. generalforsamlingsbeslutning herom.
 • Lolck og Huuse har sammen med repræsentanter fra de to naboejerforeninger deltaget i et møde med bygningsinspektoratet om facadeændringer. Der arbejdes på et fælles sæt retningslinier herom. I den forbindelse vil der d. 9. og/eller 10. juni blive foretaget en fotografisk registrering af detaljer af ejendommens facader.
 • Bestyrelsen har besluttet at ansætte Jakob Jeremiassen som ejendomsfunktionær 20 t/uge fra 1. juni. Jakob vil være beboerne bekendt, idet han tidligere har været afløser i Ejerforeningen. Den øgede bemanding vil betyde, at udgifter til viceværtafløsning reduceres, samt at vi selv vil kunne løse nogle opgaver, der hidtil har krævet eksterne håndværkere.
13/05-2012

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 11. april 2012. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen færdiggjorde forberedelserne til generalforsamlingen.
 • Med baggrund i de nye højere budgetpriser for istandsættelsesarbejder iht. tilstandsrapporten besluttede bestyrelsen at udskyde større arbejderi 2012 til senere.
 • Jfr. ovennævnte besluttede bestyrelsen, at der i 2012 skal ske opsparing af kapital til vedligeholdelsesarbejder senere, herunder en stigning i ejernes indbetalinger.

Der har været afholdt ordinær generalforsamling d. 17. april 2012:

 • Planlagte vedligeholdelsesarbejder på altangangshusets sydfacadeudskydes mindst ét år
 • Det blev vedtaget at omdanne det tidligere saunalokale til gæsteværelse.
 • Bidrag til fællesudgifter såvel som til grundfond stiger med 5 kr pr.måned pr. fordelingstal ved virkning fra 1. juni 2012
 • Referat af generalforsamlingen er blevet udsendt til ejerne fraadministrators kontor.
08/04-2012

Indkaldelsen til generalforsamlingen 2012 og Årsrapporten for 2011 er blevet omdelt til alle ejere og er nu tilgængelige på hjemmesiden under Information->Generalforsamling->2012.

28/03-2012

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 9. marts 2012. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:
 • Udkast til årsrapporten for 2011 blev gennemgået. Efter enkelte korrektioner blev årsrapporten godkendt.
 • Budgettet for 2012 blev gennemgået og godkendt. Der er mindre stigninger i såvel fællesudgifter (for at imødegå prisstigninger) som i bidrag til grundfonden (vedligeholdesesarbejder forudses at stige i pris)
 • De planlagte særlige vedligeholdelsesarbejder i 2012 på altangangshusets sydfacade blev udskudt til 2013, da de forventes at blive dyrere end oprindeligt budgetteret.
 • Generalforsamlingsindkaldelsen blev gennemgået og godkendt. Bestyrelsesmedlemmer på valg genopstiller, men vi mangler kandidater til en bestyrelsessuppleant. Hvis man ønsker at opstille, kan man kontakte formanden forud for generalforsamlingen, eller man kan stille op på selve generalforsamlingen.
 • Beretningen til generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt.
 • Forslag til generalforsamlingen vedr. fremtidig anvendelse af den tidligere sauna blev gennemgået og godkendt. Mulighederne er indretning til gæsteværelse eller til pulterrum.
 • Generalforsamlingsmateriale vil blive omdelt inden påske.
 • Næste bestyrelsesmøde planlægges afholdt 11. april 2012
< Previous 1  2  3  4  5  6  7   [8]  9  Next >