Nyheder

14/10-2012

Der blev afholdt et møde med bestyrelsen 3/10-2012, referatet er nu tilgængeligt.

Der er også blevet tilføjet to gamle referater af beboermøder (3/2-2010 og 30/11-2011), som manglede.

24/09-2012

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 29. august 2012. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • Nyindretningen af det tidligere saunalokale til gæsteværelse er gennemført, der har været afholdt åbent hus, og gæsteværelset er taget i brug. Reservation af gæsteværelset sker hos viceværten.
 • Vedrørende varmeregnskab for 2011-12 henvises der til administrators skrivelse dateret 14. september 2012. Skrivelsen er udsendt til alle ejere, og eventuelle spørgsmål hertil bedes rettet til administrator.
 • Næste års generalforsamling er fastlagt til d. 17. april 2013.

Derudover er det blevet lavet en række ændringer på hjemmesiden

24/06-2012

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 20. juni 2012. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • Tilbud fra KMBygge A/S vedr. omdannelse af det tidligere saunalokale tilgæsteværelse er accepteret. Arbejdet vil blive gennemført i løbet af denæste par måneder.
 • Ejerforeningen har foretaget en fotografisk registrering af karakteristiskefacadeelementer. Samarbejdet med naboejerforeningerne om regler forfacadeændringer fortsættes med fællesmøde i august og derefter mødemed bygningsinspektoratet.
 • Et notat om fortolkning af afstemningsregler er udarbejdet og vil blivelagt på hjemmesiden ved siden af vedtægterne
 • Et notat med anbefalinger vedr. ejeres egen udskiftning af radiatorventilervil blive lagt på hjemmesiden.
 • Bestyrelsen har drøftet en revision af aftalen med administrator. Dettearbejde vil fortsætte efter sommerferien.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!
31/05-2012

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 23. maj 2012. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. Jens-Erik Lolcker formand, Torben Børsen er næstformand og kasserer. Søren Huuse er bygnings- og viceværtansvarlig. Niels Damgaard er sekretær og webmaster. Hans Andersen har ansvaret for de grønne arealer m.m. Se kontaktoplysninger på www.vestervang1.dk
 • Larm i forbindelse med istandsættelsesarbejder skal varsles ved opslag i opgangen. Husordenens regler skal overholdes.
 • Der indhentes tilbud på omdannelse af det tidligere saunalokale til gæsteværelse jfr. generalforsamlingsbeslutning herom.
 • Lolck og Huuse har sammen med repræsentanter fra de to naboejerforeninger deltaget i et møde med bygningsinspektoratet om facadeændringer. Der arbejdes på et fælles sæt retningslinier herom. I den forbindelse vil der d. 9. og/eller 10. juni blive foretaget en fotografisk registrering af detaljer af ejendommens facader.
 • Bestyrelsen har besluttet at ansætte Jakob Jeremiassen som ejendomsfunktionær 20 t/uge fra 1. juni. Jakob vil være beboerne bekendt, idet han tidligere har været afløser i Ejerforeningen. Den øgede bemanding vil betyde, at udgifter til viceværtafløsning reduceres, samt at vi selv vil kunne løse nogle opgaver, der hidtil har krævet eksterne håndværkere.
13/05-2012

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 11. april 2012. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen færdiggjorde forberedelserne til generalforsamlingen.
 • Med baggrund i de nye højere budgetpriser for istandsættelsesarbejder iht. tilstandsrapporten besluttede bestyrelsen at udskyde større arbejderi 2012 til senere.
 • Jfr. ovennævnte besluttede bestyrelsen, at der i 2012 skal ske opsparing af kapital til vedligeholdelsesarbejder senere, herunder en stigning i ejernes indbetalinger.

Der har været afholdt ordinær generalforsamling d. 17. april 2012:

 • Planlagte vedligeholdelsesarbejder på altangangshusets sydfacadeudskydes mindst ét år
 • Det blev vedtaget at omdanne det tidligere saunalokale til gæsteværelse.
 • Bidrag til fællesudgifter såvel som til grundfond stiger med 5 kr pr.måned pr. fordelingstal ved virkning fra 1. juni 2012
 • Referat af generalforsamlingen er blevet udsendt til ejerne fraadministrators kontor.
08/04-2012

Indkaldelsen til generalforsamlingen 2012 og Årsrapporten for 2011 er blevet omdelt til alle ejere og er nu tilgængelige på hjemmesiden under Information->Generalforsamling->2012.

28/03-2012

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 9. marts 2012. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:
 • Udkast til årsrapporten for 2011 blev gennemgået. Efter enkelte korrektioner blev årsrapporten godkendt.
 • Budgettet for 2012 blev gennemgået og godkendt. Der er mindre stigninger i såvel fællesudgifter (for at imødegå prisstigninger) som i bidrag til grundfonden (vedligeholdesesarbejder forudses at stige i pris)
 • De planlagte særlige vedligeholdelsesarbejder i 2012 på altangangshusets sydfacade blev udskudt til 2013, da de forventes at blive dyrere end oprindeligt budgetteret.
 • Generalforsamlingsindkaldelsen blev gennemgået og godkendt. Bestyrelsesmedlemmer på valg genopstiller, men vi mangler kandidater til en bestyrelsessuppleant. Hvis man ønsker at opstille, kan man kontakte formanden forud for generalforsamlingen, eller man kan stille op på selve generalforsamlingen.
 • Beretningen til generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt.
 • Forslag til generalforsamlingen vedr. fremtidig anvendelse af den tidligere sauna blev gennemgået og godkendt. Mulighederne er indretning til gæsteværelse eller til pulterrum.
 • Generalforsamlingsmateriale vil blive omdelt inden påske.
 • Næste bestyrelsesmøde planlægges afholdt 11. april 2012
30/01-2012
Der blev afholdt et møde med bestyrelsen 23/1-2012, referatet er nu tilgængeligt.
22/11-2011

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 12. november 2011. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Fælleslokalerne vil blive hovedrengjort af et eksternt firma
 • Arbejder i de enkelte lejligheder på el, vand, varme og VVS skal udføres af autoriserede installatører og dette skal kunne dokumenteres. Se orienteringen om istandsættelse.
 • Ejerforeningens forsikring hos Alm. Brand blev diskuteret. Betingelserne er ændret med en selvrisiko for mindre skader. Bestyrelsen besluttede at fastholde forsikringen hos Alm. Brand.
 • Ejerforeningens økonomi følger budgettet. Placeringen af Ejerforeningens midler blev diskuteret og fundet tilfredsstillende
 • I samarbejde med Rambøll arbejdes der videre med planerne for en renovering af altangangshusets sydfacade i 2012
 • Spørgeskemaundersøgelsen vedr. fremtidig brug af saunaen peger på brug som gæsteværelse. Bestyrelsen arbejder på et forslag til generalforsamlingen
 • Der er sket en oprydning på arealet bag vestmuren
 • Næste års generalforsamling bliver d. 18. april
 • Der planlægges afholdt "Møde med bestyrelsen". Dato herfor vil blive bekendtgjort ved opslag.
 • Næste bestyrelsesmøde planlægges afholdt 11. januar 2012
 • Når der spildes på væg og gulv under affaldsindkast, har man pligt til straks at gøre rent efter sig. Generelt skal beboerne jfr. Husordenen selv sørge for renholdelsen af altangangene.
31/10-2011

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 5. oktober 2011. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:
 • Der er udarbejdet og omdelt et notat om nøgler
 • Bestilling af håndværkere til arbejder på fællesejendom skal ske af
  Ejerforeningen. Se Information >Orienteringer > Istandsættelse
 • Der er udarbejdet et notat om rensning af afløb.
 • Dokumenterne om brug af selskabslokalet er blevet opdateret.
 • Rengøringsfirmaer kontaktes for hovedrengøring af fællesfaciliteter
 • Teknikhusene på ejendommenes tage er blevet renoveret
 • Lamper i gården er blevet ombygget
 • Der er kommet et nyt bord i bordtennislokalet
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale mhp. renovering af altangangshusets
  sydfacade er blevet iværksat
 • Der vil ske en oprydning på arealet bag vestmuren
 • Der holdes fællesmøde med naboejerforeningerne i primo november
 • Der planlægges afholdt "Møde med bestyrelsen". Dato herfor vil blive
  bekendtgjort ved opslag
 • Næste bestyrelsesmøde planlægges afholdt 12. november

< Previous 1  2  3  4  5  6  7   [8]  9  Next >