Nyheder

23/03-2014

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 12. marts 2014. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik årsregnskabet for 2013. Regnskabet udviser et større overskud end budgetteret.
 • Bestyrelsen gennemgik indkaldelse og beretning til generalforsamlingen d. 9. april kl. 18. Materialet til generalforsamlingen vil blive udsendt i slutningen af den kommende uge.
 • Carsten Holm Sørensen er ansat som ejendomsassistent og tiltrådte d. 3. marts.
 • Indgangspartierne i opgang 40 og 41 vil få pålagt linoleum efter samme model som i opgang 39.
 • Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vedr. misfarvet vand viste, at det kun forekom i meget få lejligheder, hvilket indikerer, at der ikke er et generelt problem med det fælles rørsystem. I de enkelte lejligheder, hvor misfarvet vand forekommer, vil Ejerforeningen samarbejde med de pågældende ejere om at finde årsagen til problemet og at få det løst.
 • Luft i radiatorerne: Problemet er reduceret, men ikke helt væk. I de øverste lejligheder anbefales det at udlufte radiatorerne efter behov. Derudover ser bestyrelsen på, om der kan foretages yderligere tekniske foranstaltninger på varmesystemet.

 

01/02-2014

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 22. januar 2014. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik og underskrev kontrakt med Jorton A/S vedr. renovering af altangangshusets sydfacade. Der vil snarest blive udsendt en orienteringsskrivelse til alle ejere og beboere herom.
 • Som tidligere meddelt er Jakob Jeremiassen fratrådt som viceværtassistent. Bestyrelsen arbejder på at finde en afløser snarest.
 • Mange lejligheder på de øverste etager har været/er plaget af luft i radiatorerne. Ejerforeningen opfordrer til, at man selv udlufter radiatorerne efter behov (udluftningsnøgle kan f. eks. købes i Silvan), eller aftaler en udluftning med viceværten, hvis man ikke selv kan. Det ser ud til at den mængde luft, der kommer ind med fjernvarmevandet udefra, nu er aftagende eller måske helt stoppet.
 • Indgangspartierne i opgang 40 og 41 vil få pålagt linoleum efter samme model som i opgang 39.
 • På foranledning skal Ejerforeningen gøre opmærksom på, at de nye, "intelligente" elmålere giver mulighed for at indgå individualiserede elkøbsaftaler med leverandøren. Se f.eks. www.nrgi.dk.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 12. marts 2014.
 • Den ordinære generalforsamling i 2014 er planlagt til d. 9. april kl. 18. Evt. forslag fra medlemmerne til drøftelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar 2014.

Derudover er der hjemmesiden blevet opdateret med

08/12-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 4. december 2013. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik de indkomne tilbud vedr. renovering af altangangshusets sydfacade og vedtog at acceptere tilbuddet fra Jorton A/S. En kontrakt vil blive forhandlet på plads i de nærmeste uger. Arbejdet forventes at blive påbegyndt i marts 2014 og at blive afsluttet ca 1. juli. Beboerne i altangangshuset vil få nærmere information om arbejderne, inden disse påbegyndes.
 • Aarhus Kommunes aftale med nogle almennyttige boligorganisationer vedr. frikøb for tilbagekøbsklausulen har ført til, at en gruppe af private ejendomsejere og ejerforeninger bl.a. de tre ejerforeninger i Vestervang har sendt en henvendelse til kommunen med en forespørgsel om, hvilke tilbagekøbsvilkår denne gruppe vil kunne tilbydes. Som resultat af henvendelsen har der været holdt et møde med borgmesteren og rådmanden for teknisk afdeling. Der blev enighed om et nyt møde med embedsmænd i det nye år. Yderligere information herom vil blive givet på generalforsamlingen i april.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 8. januar 2014.
 • Der er planlagt "Møde med bestyrelsen" til d. 29. januar kl. 19.
 • Den ordinære generalforsamling i 2014 er planlagt til d. 9. april kl. 18.
  Evt. forslag fra medlemmerne til drøftelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar 2014.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

14/10-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 5. oktober 2013. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Med baggrund i udbudsmateriale udarbejdet af Rambøll A/S vedr. renovering af altangangshusets sydfacade i 2014 har bestyrelsen besluttet at sende denne opgave i udbud. Resultatet af udbudsrunden forventes at foreligge ultimo november.
 • I lyset af Aarhus Kommunes aftale med nogle boligorganisationer vedr. frikøb for tilbagekøbsklausulen har bestyrelsen drøftet denne, også med naboejerforeningerne. Der arbejdes på at etablere et samarbejde med flere ejerforeninger m.h.p. en evt. fælles henvendelse til kommunen.
 • Ejerforeningen har indkøbt ny ovn og køleskab til selskabslokalet.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 27. november 2013.
 • Den ordinære generalforsamling i 2014 er planlagt til d. 9. april kl. 18.
22/09-2013

Den tidligere udsendte skrivelse til ejere og beboere om varmeregnskabet er nu lagt ind under Information > Orienteringer > Varmeregnskab.

Det skal bemærkes, at punkt 6, der omhandler lejligheder, der udlejes eller fremlejes, er korrigeret og præciseret, da den oprindelige formulering kunne misforstås.

01/09-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 14. august 2013. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Med baggrund i adskillige henvendelser om varmeregnskabet for 2012/13 drøftede bestyrelsen dette og blev enig om, at et møde med Techem er nødvendigt. Dette bliver holdt d. 28. august. Bestyrelsen vil derefter tage stilling til en orientering til foreningens medlemmer.
 • Der er taget næste skridt mht. renovering af altangangshusets sydfacade i 2014, idet Rambøll A/S vil færdiggøre udbudsmateriale til primo oktober 2013.
 • Erstatning af brøndringene med fyrretræer i gården med konceptet præsenteret på generalforsamlingen forventes afsluttet inden 1. sep.
 • Ejerforeningen vil indkøbe ny ovn og køleskab til selskabslokalet.
 • Der vil blive afholdt "Møde med bestyrelsen" d. 25. sept. Særskilt opslag herom kommer senere.
 • Ejerforeningens BBR-oplysninger er blevet opdateret, se denne rapport.
 • Der har været problemer med at se de interne sider på hjemmesiden med Internet Explorer 10. Disse problemer er nu løst.
18/07-2013

Der er blevet indgået en samhandelsaftale med Malerhuset om 20% rabat hos Flügger.

Klik for yderligere detaljer.

20/05-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 14. maj 2013. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med uændret opgave- og ansvarsfordeling.
 • Bestyrelsen følger behandlingen i byrådet af den nye sag om tilbagekøbsklausuler i Aarhus Kommune.
 • Der tages næste skridt mht. renovering af altangangshusets sydfacade i 2014, idet Rambøll A/S anmodes om at færdiggøre udbudsmateriale til primo oktober 2013.
 • Erstatning af brøndringene med fyrretræer i gården med konceptet præsenteret på generalforsamlingen udskydes til eftersommeren, da der er 3 måneders leveringstid på de ønskede nye kummer.
 • Viceværterne vil i løbet af sommeren male træværket på terrassehusets nordfacade.
01/05-2013

Orientering fra bestyrelsen

Hjemmesiden er blevet opdateret med følgende:

06/04-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 2. april 2013. Fra dette møde kan der bl.a.fremhæves følgende:

 • Indkaldelse, beretning, årsrapport 2012 og budget 2013 til behandling på generalforsamlingen blev gennemgået. Resultatet er tilfredsstillende, idet det skal bemærkes, at udgifterne til den generalforsamlingsbestemte etablering af det nye gæsteværelse ikke var med i budgettet for 2012.
 • En plan frem til 2020 for bygningsvedligeholdelse blev gennemgået.
 • Der arbejdes med at erstatte brøndringene med fyrretræer i gården med et nyt koncept. Det nye koncept vil blive præsenteret på generalforsamlingen.
 • Der forventes ingen større renoveringsarbejder i 2013. Altangangshusets sydfacade forventes renoveret i 2014.

 

Husk generalforsamlingen d. 17. april kl. 18:00.

Indkaldelse, beretning, årsrapport og budget er udsendt.

Tilmeldingsfrist: 9. april kl. 13 jfr. udsendt indkaldelse.

< Previous 1  2  3  4  5  6   [7]  8  9  Next >