Nyheder

26/04-2015

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 8. april 2015. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen godkendte det endelige generalforsamlingsforslag til ny husorden og beboervejledning.

 • Bestyrelsen gennemgik udkast til årsrapport 2014 og budget 2015 og godkendte disse.

 • Bestyrelsen godkendte indkaldelse til generalforsamlingen samt formandens beretning og forslag om ændring af Falckabonnement.

 • Det store fyrretræ på plænen fjernes, da stammen er flækket, og træet står ikke til at redde.

 • Den opdaterede tilstandsrapport blev gennemgået og godkendt.

 • Energistyrelsen har oplyst, at gyldigheden af ejendommens nuværende energimærkning forlænges med to år til april 2017.

 • Generalforsamling holdes 29. april 2015.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 12. maj.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

06/04-2015

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 11. marts 2015. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik udkast til årsrapport 2014 og budget 2015. Årsregnskabet for 2014 er lidt bedre end forventet, fordi renoveringen af A-husets sydfacade blev lidt billigere end forventet.

 • Bestyrelsen gennemgik udkast til ny husorden og beboervejledning, hvilket resulterede i nogle få ændringer. Bestyrelsen besluttede at sende udkastet til høring hos ejerne og vil med baggrund i evt. tilbagemeldinger udarbejde det endelige forslag til forelæggelse for generalforsamlingen.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 8. april.

 • Generalforsamling er planlagt til 29. april 2015.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

05/03-2015

 Orientering fra bestyrelsen:
 

Bestyrelsen har holdt møde d. 24. januar 2015. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Ejerforeningen har fået udarbejdet en opdateret tilstandsrapport af Rambøll A/S. Bestyrelsen gennemgik rapporten, hvilket gav anledning til nogle spørgsmål. Disse spørgsmål vil blive forelagt Rambøll, og svarene vil blive indført i rapporten. Derefter vil den blive gjort tilgængelig på Ejerforeningens hjemmeside.

 • Bestyrelsen gennemgik en økonomisk langtidsplan udarbejdet af formanden, herunder en plan for gennemførsel af større vedligeholdelses­arbejder. Hovedpunkter af vedligeholdelsesplanen vil blive præsenteret i bestyrelsens beretning til den kommende generalforsamling.

 • Bestyrelsen får iværksat cykeloprydning (er gennemført 10. feb.) og havde en indledende diskussion om etablering af bedre parkerings­muligheder for cyklister.

 • Bestyrelsen havde en indledende diskussion af et udkast til en ny husorden.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 11. marts.

 • Generalforsamling er planlagt til 29. april 2015.

 • Bestyrelsen bekræftede en tidligere beslutning om, at administrator kan opkræve et honorar hos sælger ifm. ejerskifte. 

 

17/11-2014

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 8. oktober 2014. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Nyt bestyrelsesmedlem bliver suppleant Anne Teglborg (4046). Torben Børsen er udtrådt af bestyrelsen i oktober pga. fraflytning.
 • Opgaverne i bestyrelsen er blevet omfordelt, så Jens-Erik Lolck er (fortsat) formand, Ole Juul Andersen er næstformand og kasserer, Eskild Jensen er sekretær, Søren Huuse er bygningsansvarlig, og Anne Teglborg har ansvaret for udenomsarealerne.
 • Der er i september genneført en såkaldt 5-årsgennemgang af terrassehusets sydfacade, der blev renoveret i 2009. Bestyrelsen og Rambøll er i forhandling med hovedentreprenøren, Jorton om, hvilke genopretningsarbejder, der skal gennemføres som følge af 5-årsgennemgangen.
 • Formanden har deltaget i møder med andre ejerforeninger og med Aarhus Kommune vedr. tilbagekøbsklausulen. Der er ikke kommet afgørende nyt frem. Foreningens medlemmer vil blive yderligere orienteret ifm. næste ordinære generalforsamling.
 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 26. november
17/09-2014

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 27. august 2014. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Torben Børsen udtræder af bestyrelsen i oktober p.g.a. fraflytning. Nyt bestyrelsesmedlem bliver suppleant Anne Teglborg (4046)
 • Renoveringsarbejdet af altangangshusets sydfacade er afsluttet, og den samlede pris har holdt sig under det beløb, der er afsat i Ejerforeningens budget for 2014.
 • Der gennemføres i september en såkaldt 5-årsgennemgang af terrassehusets sydfacade, der blev renoveret i 2009.
 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 8. oktober
 • Der planlægges holdt "Møde med bestyrelsen" d. 7. okt. kl. 19:00 i selskabslokalet. Der vil komme særskilt opslag herom.
26/04-2014
Det underskrevne referat af generalforsamlingen 2014 er nu tilgængeligt på siden for generalforsamlingen 2014 sammen med indkaldelse og årsrapporten.
01/04-2014

Årsrapporten for 2013 og budgettet for 2014 er tilgængeligt her sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen udsender korrektioner til informationen i husordenen.

23/03-2014

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 12. marts 2014. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik årsregnskabet for 2013. Regnskabet udviser et større overskud end budgetteret.
 • Bestyrelsen gennemgik indkaldelse og beretning til generalforsamlingen d. 9. april kl. 18. Materialet til generalforsamlingen vil blive udsendt i slutningen af den kommende uge.
 • Carsten Holm Sørensen er ansat som ejendomsassistent og tiltrådte d. 3. marts.
 • Indgangspartierne i opgang 40 og 41 vil få pålagt linoleum efter samme model som i opgang 39.
 • Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vedr. misfarvet vand viste, at det kun forekom i meget få lejligheder, hvilket indikerer, at der ikke er et generelt problem med det fælles rørsystem. I de enkelte lejligheder, hvor misfarvet vand forekommer, vil Ejerforeningen samarbejde med de pågældende ejere om at finde årsagen til problemet og at få det løst.
 • Luft i radiatorerne: Problemet er reduceret, men ikke helt væk. I de øverste lejligheder anbefales det at udlufte radiatorerne efter behov. Derudover ser bestyrelsen på, om der kan foretages yderligere tekniske foranstaltninger på varmesystemet.

 

01/02-2014

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 22. januar 2014. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik og underskrev kontrakt med Jorton A/S vedr. renovering af altangangshusets sydfacade. Der vil snarest blive udsendt en orienteringsskrivelse til alle ejere og beboere herom.
 • Som tidligere meddelt er Jakob Jeremiassen fratrådt som viceværtassistent. Bestyrelsen arbejder på at finde en afløser snarest.
 • Mange lejligheder på de øverste etager har været/er plaget af luft i radiatorerne. Ejerforeningen opfordrer til, at man selv udlufter radiatorerne efter behov (udluftningsnøgle kan f. eks. købes i Silvan), eller aftaler en udluftning med viceværten, hvis man ikke selv kan. Det ser ud til at den mængde luft, der kommer ind med fjernvarmevandet udefra, nu er aftagende eller måske helt stoppet.
 • Indgangspartierne i opgang 40 og 41 vil få pålagt linoleum efter samme model som i opgang 39.
 • På foranledning skal Ejerforeningen gøre opmærksom på, at de nye, "intelligente" elmålere giver mulighed for at indgå individualiserede elkøbsaftaler med leverandøren. Se f.eks. www.nrgi.dk.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 12. marts 2014.
 • Den ordinære generalforsamling i 2014 er planlagt til d. 9. april kl. 18. Evt. forslag fra medlemmerne til drøftelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar 2014.

Derudover er der hjemmesiden blevet opdateret med

08/12-2013

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 4. december 2013. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik de indkomne tilbud vedr. renovering af altangangshusets sydfacade og vedtog at acceptere tilbuddet fra Jorton A/S. En kontrakt vil blive forhandlet på plads i de nærmeste uger. Arbejdet forventes at blive påbegyndt i marts 2014 og at blive afsluttet ca 1. juli. Beboerne i altangangshuset vil få nærmere information om arbejderne, inden disse påbegyndes.
 • Aarhus Kommunes aftale med nogle almennyttige boligorganisationer vedr. frikøb for tilbagekøbsklausulen har ført til, at en gruppe af private ejendomsejere og ejerforeninger bl.a. de tre ejerforeninger i Vestervang har sendt en henvendelse til kommunen med en forespørgsel om, hvilke tilbagekøbsvilkår denne gruppe vil kunne tilbydes. Som resultat af henvendelsen har der været holdt et møde med borgmesteren og rådmanden for teknisk afdeling. Der blev enighed om et nyt møde med embedsmænd i det nye år. Yderligere information herom vil blive givet på generalforsamlingen i april.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 8. januar 2014.
 • Der er planlagt "Møde med bestyrelsen" til d. 29. januar kl. 19.
 • Den ordinære generalforsamling i 2014 er planlagt til d. 9. april kl. 18.
  Evt. forslag fra medlemmerne til drøftelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar 2014.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

< Previous 1  2  3  4  5   [6]  7  8  9  Next >