Nyheder

11/12-2020

D. 10. december 2020

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 17. november 2020. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bodil Bach fratræder som Ejerforeningens administrator d. 31. dec. 2020. Kenneth K. Sørensen (KKS), Tangens Aps er ny administrator fra 1. januar 2021. KKS kontaktinformation m.m. vil komme på www.vestervang1.dk snarest.

 • Alle beboere med e-mail har fået tilbud om at bruge Techem-appen til at holde øje med deres varmeforbrug, og mange har taget imod tilbuddet. Beboere, der endnu ikke bruger Techem-appen, kan anmode om adgang ved at sende en e-mail herom til info@vestervang1.dk.

 • Lars Byrialsen er fortsat sygemeldt. Carsten og vores ekstra mand fra Solutus A/S fortsætter ind i det nye år.

 • Varmeregnskab: For meget betalt varme er nu indsat på beboernes konti. For enkelte beboere kan det dog endnu mangle. For lidt betalt varme er opkrævet ifm. decemberopkrævningen af fællesbidrag m.m.

 • MobilePay skulle komme til at virke på viceværtkontoret inden jul.

 • Renovering af elevatorer: Se separat ophængt plan herfor.

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår!

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand

  Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

  Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

23/10-2020

D. 22. oktober 2020

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 6. oktober 2020. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. Nyvalgte Jesper Holm Bitzer (3612) overtager ansvaret for udearealerne fra Peter Hoffmann.

 • Bestyrelsen gennemgik spørgsmål fra generalforsamlingen. Bestyrelsens svar kan findes i bestyrelsesmødereferatet jfr. bemærkning nedenfor.

 • Viceværtsituationen er nu normaliseret, idet Lars Byrialsen er tilbage på arbejde. Vores ekstra mand fra Solutus A/S fortsætter indtil nytår.

 • Varmeregnskab: For meget betalt varme forventes indsat på beboernes konti inden 1. dec. For lidt betalt varme forventes opkrævet ifm. decemberopkrævningen af fællesbidrag m.m.

 • Renovering af elevatorer: Forventes at ske i januar og februar 2021. Ejerforeningen vil informere beboerne, så snart at vi kender den detaljerede plan.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand

29/09-2020

D. 29. september 2020

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 2. september 2020. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Pga. Covid-19 situationen besluttede bestyrelsen at afholde den udsatte generalforsamling som en skriftlig generalforsamling d. 22. sept. Generalforsamlingen er blevet afholdt, og referat herfra er blevet omdelt.

 • Administrator Bodil Bach (BB) har meddelt Ejerforeningen, at hun afvikler sin advokatforretning med udgangen af 2020. Bestyrelsen og administrator er enige om at afslutte samarbejdet pr. 31. december 2020.

 • Bestyrelsen har antaget Kenneth K. Sørensen (KKS), Tangens ApS som ny administrator fra 1. januar 2021. KKS er allerede Ejerforeningens bogholder. I perioden fra oktober til december vil BB og KKS samarbejde om overførsel af administratoropgaven.

 • Efter en længere fraværsperiode vil vicevært Lars Byrialsen genoptage arbejdet pr. 1. okt.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                      

12/07-2020

Bestyrelsens møder i maj og juni 2020

Siden nedlukningen af Danmark i marts 2020 pga. Covid-19 har bestyrelsen ikke holdt normale bestyrel­ses­møder. I stedet for har der været holdt videomøder samt i juni 2020 to fyraftensmøder i selskabslokalet. Nedenfor fremhæves de væsentligste punkter:

Generalforsamling: Den ordinære generalforsamling er pga. Covid-19 situationen blevet udsat og planlægges nu holdt d. 22. september.

Viceværter: Medarbejdere fra Solutus Ejendomsservice vikarierer for Lars Byrialsen under dennes sygemelding og orlov.

Elevatorer: Bestyrelsen har indgået en aftale med OTIS om renovering af altangangshusets elevatorer. Renoveringen gennemføres sidst på året (ikke i december) samt i januar og februar 2021.

Varmeregnskab: Pga. Covid-19 situationen er færdiggørelsen af varmeregnskabet for 2019-20 udsat (myndighederne har udsat fristen). Det forventes omdelt til de enkelte ejere i sep­tem­ber.

Affaldscontainer: Fra og med 1. august 2020 ophører Fa. Lindskow med at servicere affaldscontaineren på den vestligste P-plads. Opgaven overtages (med en ny container) af Fa. Johs. Sørensen. Det præciseres, at containeren kun må benyttes til brændbart affald. Se i øvrigt husordenen for information om håndtering af affald.

Vaskeri: Sæbeautomaten nedlægges fra 1. september 2020. Derefter skal man selv have sæbe med.

 

Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et mere fyldigt resumé vil være at finde inden for et par dage.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand                                                     

 

22/04-2020

Bestyrelsen har pga. coronaepidemien ikke holdt fysiske bestyrelsesmøder,  men har i marts og april holdt 4 videomøder. Er resumé af disse møder kan findes under Information → Bestyrelsesmøder → 2020. Bestyrelsen vil fortsætte med at holde videomøder og vil med mellemrum lægge resuméer heraf på hjemmesiden.

15/02-2020

D. 15. februar 2020

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 18. januar 2020. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik 2019 mht. gennemførte særlige vedligeholdelses­arbejder og de tilhørende udgifter.

 • Bestyrelsen udarbejdede budget for særlige vedligeholdelsesudgifter 2020 og begyndte planlægningen af årets generalforsamling.

 • En enkelt beboer har observeret skægkræ (et insekt, der ligner sølvfisk) i altangangshuset. Bestyrelsen har udarbejdet en skrivelse om, hvordan man bør forholde sig. Skrivelsen findes på www.vestervang1.dk under Information → Orienteringer → Skadedyr.

 • Bestyrelsen skal erindre om, at elevatorerne er personelevato­rer, ikke godselevatorer til kontinuert drift (kører så varm). Læssevægt skal overholdes, og jævn fordeling af vægt på gulvet skal respekteres.

 • Ifølge Ejerforeningens vedtægter §10 gælder det, at husdyr (hunde, katte, …) må holdes i et omfang, der ikke er til gene for ejendommen eller beboerne. Dette skal respekteres.

 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 14. april 2020.

 • Generalforsamlingen i 2020 er planlagt til d. 28. april kl. 18:00.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                      

  Opslaget nedtages d. 2. marts 2020.

  Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

08/12-2019

D. 8. december 2019

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 12. november 2019. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Nogle få mindre betonskader på altangangshusets syd- og nordfacade er blevet repareret af Sylan.

 • Pga. at de gamle brevsprækker med navneskilte ikke mere kan udskiftes, har bestyrelsen besluttet at indføre nye navneskilte, der fastgøres direkte på døren. Navneskiltene ombyttes løbende i takt med nye indflytninger. Bestyrelsen skal med henvisning til husordenen erindre om, at alternative navneskilte ikke må opsættes.

 • På foranledning af beboerhenvendelser vil viceværterne være opmærksom på dørpumperne og vil udskifte disse efter behov.

 • Cykeloprydning vil blive gennemført i februar.

 • Rensning af køkkenfaldstammer i altangangshuset vil blive gennemført i marts.

 • Julebelysningen i gården vil få lov til at hænge indtil udgangen af januar.

 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 18. januar 2020.

 • Generalforsamlingen i 2020 er planlagt til d. 28. april kl. 18.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                      

06/10-2019

 

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 11. september 2019. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen behandlede og godkendte det reviderede varmeregnskab for varmeåret 2018-19.

 • Bestyrelsen har indledt en undersøgelse af muligheden for at få renoveret elevatorerne i 2020.

 • Nogle få mindre betonskader på altangangshusets syd- og nordfacade vil blive repareret af Sylan inden vinteren.

 • Ladestationer til elbiler på P-pladserne kan først etableres efter en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen vil ikke tage yderligere initiativer nu, men vil afvente, at et væsentligt behov viser sig.

 • Ladestationer til elbiler i garagerne forudsætter, at der etableres et fælles fordelingsnet hertil i garagekælderen. Bestyrelsen vil overveje at gå videre med dette, hvis tilstrækkeligt mange garageejere er interesserede i dette og er villige til at investere i det fælles fordelings­net.

 • Cykeloprydning vil blive gennemført i februar.

 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 12. november 2019.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                      

04/07-2019

D. 3. juli 2019

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 11. juni 2019. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen godkendte ikke-budgetterede udgifter til udskiftning af defekt varmtvandsbeholder i terrassehus samt til etablering af faldsikring på tagene.

 • Bestyrelsen arbejder videre med muligheder og vilkår for at etablere ladestandere til el-køretøjer på P-pladserne og i garagerne.

 • Vedligeholdelsesarbejder vedr. flisebelægning ved altangangshusets øst- og vestgavle samt vedr. altangangshusets sokkel mod nord er blevet gennemført i juni.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 10. september 2019.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                      

10/06-2019

D. 7. juni 2019

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 14. maj 2019. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. Erik Jørgensen (3622) overtager posten som bygningsansvarlig.

 • Bestyrelsen arbejder videre med muligheder og vilkår for at etablere ladestandere til el-køretøjer på P-pladserne og i garagerne.

 • Bestyrelsen har – som et grønt tiltag - besluttet, at altangangs­belys­ningen skal slukkes kl. 22 mod indtil nu kl. 24. Det vil fortsat være muligt at aktivere altangangs­belysningen kortvarigt med kontakterne på altangangen.

 • Vedligeholdelsesarbejder vedr. flisebelægning ved altangangshusets øst- og vestgavle samt vedr. altangangshusets sokkel mod nord vil blive iværksat i juni.

 • Bestyrelsen har modtaget en opdateret tilstandsrapport fra Rambøll. Rapporten vil blive  gjort tilgængelig på www.vestervang1.dk snart.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 11. juni 2019.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                      

  Opslaget nedtages d. 21. juni 2019

< Previous 1  2   [3]  4  5  6  7  8  9  Next >